Poppers Rush 10ml

300 Kč s DPH

DS10322242

New product

Skladem

Přidat na seznam přání

ČISTÍCÍ PROSTŘEDEK NA KŮŽE - RUSH
výrobek obsahuje 10 ml: Isopropyl-nitrit, EC 208-779-0
Čistič kůže je vyroben pro čistění a úpravu erotických oděvů,hraček a pomůcek z kůže.
Varování - Nevdechujte. Hořlavý. Chraňte před otevřeným ohněm. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nekuřte při používání tohoto výrobku. V případě požáru: použijte vodu k hašení požáru. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Nejezte, nepijte a nekuřte při používání tohoto výrobku. Používejte pouze venku nebo v dobře větraném prostoru. Používejte ochranné rukavice / oděv / ochranné brýle. Po manipulaci důkladně umyjte ruce. Při zasažení kůže: odstraňte okamžitě kontaminovaný oděv a opláchněte pokožku vodou. Při požití: vypláchněte ústa. Při nadýchání: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a udržujte v poloze usnadňující dýchání. Zavolejte lékaře, pokud se necítíte dobře. Skladujte v dobře větraném prostoru. Uchovávejte v chladu.

30 products in category: